Russisch A1-Fortsetzungskurs (170/2020)

10. August 2020 - 14. Dezember 2020

Spanisch A1 Plus (175/2020)

24. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Englisch Niveau B1 Intermediate (153 / 2020)

24. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Portugiesisch Niveau A2 (181/2020)

24. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Italienisch am Nachmittag Niveau A2 (185/2020) NEU!

24. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Italienisch Niveau A2/B1 (161/2020)

24. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Englisch Upper-intermediateAdvandecd (156/2020)

25. August 2020 - 0:00 - 14. Juni 2021 - 0:00

Englisch Anfänger / A1 Plus (149/2020)

25. August 2020 - 0:00 - 15. Juni 2021 - 0:00

Italienisch Niveau A2 (160/2020)

25. August 2020 - 18:00 - 15. Juni 2021 - 18:30

Chinesisch Niveau B1 (172/2020)

25. August 2020 - 18:30 - 22. Dezember 2020 - 20:00